1959 ගැටඹේ චෛත්‍යයට මුල්ගල තැබීම

Gallery

ගැටඹේ චෛත්‍යරාජයාගේ ධාතු නිදන් කිරීමේ උත්සවය

Gallery

යටලමත්තේ ශ්‍රී අමරවන්ශ ගුණානුස්මරණ උත්සව සභාව සහ ශ්‍රී අමරවන්ශ දහම් පාසලේ ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවය (1962)

Gallery

ගැටඹේ රාජෝපවනාරාමයේ දෙමහල් සංඝාවාසය කොරියන් තානාතිපති U.B කිම් මහතා අතින් විවෘත කිරීම(1991)

Gallery

වසන්ත ළමා සමාජය මෙහෙය වන බුදු පෙරහැර ගමන් ඇරඹීම(1992)

Gallery

ආචාර්යය ලබුදූවේ සිරිධම්ම ස්වාමින්ද්‍ර අනුස්මරණ ශාලාව විවෘත කිරීමේ උත්සවය(1998)

Gallery

×